VILLA-VENEMA

 

Verhuur - rental prices

                                                                            Verhuur


Villa-Venema is gedurende het hele jaar te huur voor maximaal 6 personen en is eveneens te vinden en te boeken op:

www.homeaway.nl /www.homeaway.com /www.homeaway.de /www.fewo-direkt.de / www.abritel.fr

  www.natuurhuisje.nl


wij hanteren geen Last-Minutes


boeken kan tot minimaal 1 week voor de aankomstdatum!  info@villa-venema.com


Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur


Tarieven per nacht , minimale huur 5 nachten laag seizoen, 5 nachten hoogseizoen:


Prijs per nacht in             laag seizoen euro 59,         hoog seizoen 73,-


                                           

*prijzen zijn inclusief BTW,

*prijzen zijn exclusief borg, taxe de sejour (toeristenbelasting) en energiekosten.


Betalingsvoorwaarden bij boeking direct via eigenaar:

Na ondertekening en retournering van getekende huurovereenkomst, dient u een 1e betaling te doen van € 100,--. Het resterende bedrag van de huursom dient u uiterlijk te voldoen 30 dagen voor de aankomstdatum. Bij annulering TOT 4 weken voor aanvang huurperiode wordt 50 % van uw aanbetaling geretourneerd. Bij annulering BINNEN 4 weken voor aanvang huurperiode wordt uw aanbetaling ( €100,--) NIET geretourneerd.  Annuleren is niet mogelijk BINNEN 14 dagen voor de vastgelegde aanvang huurdatum. Indien u eerder dan de geboekte datum vertrekt, geven wij eveneens geen restitutie.


Wij raden u aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


De onderstaande vakantieperioden vallen onder hoogseizoen 2020/2021
voorjaarsvakantie 2020 :                                zaterdag 15 februari tot en met zondag 1 maart  2020


mei-vakantie   2020:                                               zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei 2020


zomer-vakantie 2020 :                                    zaterdag 28 juni tot en met zondag 30 augustus 2020


herfst-vakantie 2020 :                                 zaterdag 10 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020  


Kerstvakantie 2020/2021 :                          zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari 2021                                       Borg:                                      euro 150,-  en deze dient vooraf voldaan te zijn en wordt na eindcontrole geretourneerd, indien het huis in correcte staat is achtergelaten en gecontroleerd is door de beheerder. De beheerder verricht altijd een eindcontrole.


Energiekosten:                       euro 6,-   per nacht


Pelletkorrels                             euro 6,-   per zak 15 kilo

(gemiddeld verbruik per 15 kilo = 2 volle dagen, een aangebroken zak wordt als 1 gerekend)

U dient aan te kruisen op aanwezige lijst, hoeveel zakken u heeft verbruikt en de kosten worden later verrekend met de borg. Lijst bevindt zich in de map van de gebruiksaanwijzing van de kachel.


Taxe de sejour :                         euro 1,10 per nacht per persoon (conform tax-reglement   

                                                            Morvan )


Huisdieren zijn toegestaan (maximaal 2), mits goed opgevoed en men dient ALTIJD bij vertrek goed te stof-zuigen en zelf maatregelen te nemen tegen vlooien en ander ongedierte.


In de woning is het NIET toegestaan te roken.


Men dient zelf (keuken) handdoeken en bedden/linnengoed mee te nemen, dekbedden en kussens zijn aanwezig.

Het is gebruikelijk, dat men zelf de eind-schoonmaak doet, ervan uitgaande dat de gasten de woning zullen bewonen als ware het hun eigen huis……..

Echter, er bestaat de mogelijkheid de eind-schoonmaak af te kopen, hiervoor wordt standaard een bedrag van minimaal 60 euro, verrekend met uw borg. Dit bedrag is gebaseerd op 2 werkuren, indien er beduidend meer uren nodig zijn voor de schoonmaak, wordt een bedrag van 25 euro per uur extra in rekening gebracht. U dient er altijd voor te zorgen, dat afval en vuilniszakken uit de woning verwijderd zijn voor uw vertrek. Na gebruik van de BBQ dient deze goed gereinigd te worden en vetvrij op te leveren.


Belangrijk……..


De woning is voorzien van een septic tank en het is daarom NIET toegestaan (schoonmaak/chemische) middelen te gebruiken die bleek en chloor bevatten. Er is een ruime voorraad toegestane schoonmaakartikelen voorhanden en men hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen.

De Morvan is een gerespecteerd natuurgebied en we proberen daarom zo “groen” mogelijk te denken en te leven.


  


                                                           

Location:


La Villa-Venema est à louer tout au long de l'année.

Jusqu'à 6 personnes.


vous nous trouvez et pouvez réserver: www.abritel.fr 


Nous n’avons pas de réservations de dernière minute


booking 1 semain avant arrivée ! info@villa-venema.com


Arrivée à partir de 16 h00, départ avant 10 h00


Tarifs par nuit, séjour minimum 5 nuits basse saison, 5 nuits haute saison:


Prix par nuit                  basse saison euro 59,-         haute saison 73,-  1. *Les prix ne comprennent pas la caution, la taxe de séjour et de l'énergie.


Conditions de paiement drectement avec proprietaire:

Après signé et retourné le contrat logement signé, vous devez payer un 1er versement de 100 €, -. Le montant restant du loyer doit être payé 30 jours avant la date d'arrivée au plus tard. En cas d'annulation jusqu'à 4 semaines avant la période de location, 50% de votre dépôt sera retourné. En cas d'annulation DANS LES 4 semaines avant le début de la période de location, votre dépôt (€ 100, -) ne sera pas retourné. L'annulation n'est pas possible dans les 14 jours avant la date de début de location fixe. Si vous partez plus tôt que la date réservée, nous ne vous rembourserons pas non plus.


Nous vous recommandons de prendre une assurance d’annulation.Les périodes de vacances suivantes couverts par saison  2020/2021Printemps 2020 :                                                                        samedi 15 Février au Dimanche 1 Mars 2020


Vacances de Mai en 2020 :                                                          samedi 25 Avril au Dimanche 3 Mai 2020


saison estivale 2020 :                                                                  samedi 28 Juin au Dimanche 30 Aout 2020


Automne 2020 :                                                                          samedi 10 Octobre au Dimanche 25 Octobre 2020


Noël 2020/2021 :                                                                        samedii 19 Décembre au Dimanche 3 Janvier , 2021Caution :            euro 150,- Elle est à déposé à l’arrivée et ne sera restituée qu’après l'inspection

                                                                     finale du bon état et de la proprété  par l'administrateur.


Les coûts d'énergie:                      euro 6, - par nuit


Sac de Granules euro 6, - par sac=15 kilo

(Consommation moyenne pour 15 kilos, 2 jours complets)

Vous devez indiquer sur la liste existante, le nombre de sacs que vous avez consommé,  les coûts sont déduits plus tard de la caution. La liste se trouve dans le dossier de l'utilisateur du poêle.


Taxe de sejour: euro 1,10 par nuit et par personne (12 ans et plus)


Les animaux sont acceptés (2 maximum), si ils sont correctement dressés.


Dans la maison est NON-FUMEUR.


Les torchons de cuisine et le linge de literie doivent être apportés par vos soins, couettes et oreillers sont fournis.

Vous devrez vous-mêmes faire le nettoyage final et laisser la maison propre comme votre propre  maison. Vous devez deposer vos sacs a ordures dans les poubelles publiques.

Nettoyage Finalement faites par nous: 60 euro pour 2 heures travail, si plus 25 euro extra par heure.Important ........

La maison est équipée d’une fosse septique et donc il n'est pas permis à utiliser du chlore ou de la javel pour le nettoyage. Il y a un grand stock de produits de nettoyage disponibles et vous n’aurezpas à l'acheter vous-même.

Le Morvan est une nature respectée et nous essayons donc aussi de penser et de vivre aussi «vert» que possible.

                                                Rental Information


Villa Venema is for rent throughout the year and accomodates up

to 6 people, it can also to be found and booked on www.homeaway.co.uk 


We don’t do Last-Minutes,


we only accept orders made before 1 week of arrival! info@villa-venema.com


Arrival after 16.00 hrs and departure before 10.00 hrs.


The prices are per night, minimum stay 5 nights low season, 5 nights high season.


Price per night in             low season euro 59,-,         high season 73,-


The prices are tax included.   

  1.    The prices are exclusive of deposit, tourist tax and energy costs.


Terms of payment, only booked direct with owner:

After signing and returning the signed contract, you are required to pay a 1st payment of € 100, -. The remaining amount of the rent must be paid 30 days before the arrival date at the latest. If You cancel up to 4 weeks before the rental period, 50% of your deposit will be returned. In case of cancellation WITHIN 4 weeks before the start of the rental period your deposit (€ 100, -) will NOT be returned. Cancellation is not possible WITHIN 14 days before the fixed starting rental date. If you leave earlier than the booked date, we will also not issue a refund.


We encourage you to get yourself a travel- and cancellation insurance.


The following holiday periods  covered by season 2020/21:


February half term 2020:                                                             sat February 15th - Sunday March 1 2020


May holiday 2020:                                                                      sat April 25th – Sunday May 3 2020


Summer period 2020:                                                                  sat June 28th – Sunday August 30 2020


Autumn holiday 2020:                                                                 sat October 10th – Sunday October 25 2020


Christmas holiday 2020/2021:                                                     sat December 19th - Sunday January 3 2021The deposit :                               euro 150,- and this must be paid in advance and will be refunded after the final inspection by the housekeeper, if the house is left in good condition. The housekeeper will always do the final inspection.


Energy cost:                                euro 6,- per night


Woodpellets:                               euro 6,- per bag  = 15 kilo (average consumpton per 15 kilos is two full days, an opened bag is counted as one)

You need to tick on exisiting list, how many bags you have consumed and the cost will be deducted from the deposit. List is located in the folder of how to use the fire.


Tourist tax:                                 euro 1,10 per person, per night above 12 years. (according to the Morvan taxrules)


Up to 2 pets are allowed and they should be properly trained. Measures should be taken to vacuum well and to avoid fleas allways before leaving the house.


Smoking is not allowed in the house


Kitchen, bathroom towels, sheets and pillow cases are not supplied!!. However duvets and pillows are provided.

(we can provide linnen on extra demand: single bed 10 euros, double bed 15 euros)


It is normal for people to keep the property clean as they would in their own home…

Should they require the services of a management care service, a charge of 60 euro’s (regarding normally 2 hours of work) would be deducted from your deposit, if however more hours are needed 25 euro’s per hour would be charged extra.

You should always make sure that the waste and garbage are removed from the property before your departure. After using the BBQ it must be thoroughly cleaned and delivered free of grease.


IMPORTANT

The property has a septic tank en therefore it is not permitted to use products that contains chloride or other chemical products. There is an ample supply of eco cleaning products, so you don’t have to buy it yourself). The Morvan is a well respected nature environment and therefore we try to think and live as “green” as possible.