VILLA-VENEMA

 


                                                                           Verhuur


Gedurende het hele jaar is Villa-Venema te huur. Maximaal 4 personen. Deze woning is eveneens te vinden en te boeken via :

www.homeaway.nl /www.homeaway.com /www.homeaway.dk /www.fewo-direkt.de /www.abritel.fr

www.natuurhuisje.nl


Wij hanteren geen Last-Minutes


Boeken kan tot minimaal 1 week voor de aankomstdatum!   info@villa-venema.com


Aankomst na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur


Tarieven per nacht , minimale huur 5 nachten laag seizoen, 5 nachten hoogseizoen:Prijs per nacht               laagseizoen euro 49,                       hoogseizoen euro 62,--


*prijzen zijn inclusief BTW,

*prijzen zijn exclusief borg, tax de sejour (toeristenbelasting) en energiekosten.


Betalingsvoorwaarden bij boeking direct bij eigenaar:

Na ondertekening en retournering van getekende huurovereenkomst, dient u een 1e betaling te doen van € 100,--. Het resterende bedrag van de huursom dient u uiterlijk te voldoen 30 dagen voor de aankomstdatum. Bij annulering TOT 4 weken voor aanvang huurperiode wordt 50 % van uw aanbetaling geretourneerd. Bij annulering BINNEN 4 weken voor aanvang huurperiode wordt uw aanbetaling ( €100,--) NIET geretourneerd.  Annuleren is niet mogelijk BINNEN 14 dagen voor de vastgelegde aanvang huurdatum. Indien u eerder dan de geboekte datum vertrekt, geven wij eveneens geen restitutie.


Wij raden u aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


De onderstaande vakantieperioden vallen onder hoogseizoen 2020/2021voorjaarsvakantie 2020 :                                zaterdag 15 februari tot en met zondag 1 maart  2020


mei-vakantie   2020:                                               zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei 2020


zomer-vakantie 2020:                                     zaterdag 28 juni tot en met zondag 30 augustus 2020


herfst-vakantie 2020 :                                 zaterdag 10 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020  


Kerstvakantie 2020/21 :                              zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari 2021Borg:                           euro 150,- deze dient vooraf voldaan te zijn en wordt na eindcontrole geretourneerd, indien het huis in correcte staat is achtergelaten en gecontroleerd is door de beheerder. De beheerder verricht altijd een eindcontrole.


Energiekosten:           euro 6,-   per nacht


Tax de sejour :             euro 1,10   per nacht per persoon (conform tax-reglement Morvan)


Huisdieren zijn toegestaan (maximaal 2), mits goed opgevoed en men dient voor vertrek ALTIJD goed te stof-zuigen en zelf maatregelen te nemen tegen vlooien en ander ongedierte.


In de woning is het NIET toegestaan te roken. Men dient zelf (keuken) handdoeken en bedden/linnengoed mee te nemen, dekbedden en kussens zijn aanwezig.

Het is gebruikelijk, dat men zelf de eindschoonmaak doet, ervan uitgaande dat de gasten de woning zullen bewonen als ware het hun eigen huis……..

Echter, er bestaat de mogelijkheid de eindschoonmaak af te kopen, hiervoor wordt standaard een bedrag van minimaal 60 euro, verrekend met uw borg. Dit bedrag is gebaseerd op 2 werkuren, indien er beduidend meer uren nodig zijn voor de schoonmaak, wordt een bedrag van 25 euro per uur extra in rekening gebracht.

U dient er altijd voor te zorgen, dat afval en vuilniszakken uit de woning verwijderd zijn voor uw vertrek. Na gebruik van de BBQ dient deze goed gereinigd te worden en vetvrij op te leveren.


Belangrijk……..


De woning is voorzien van een septic tank en het is daarom NIET toegestaan (schoonmaak/chemische) middelen te gebruiken die bleek en chloor bevatten. Er is een ruime voorraad toegestane schoonmaakartikelen voorhanden en men hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen.

De Morvan is een gerespecteerd natuurgebied en we proberen daarom zo “groen” mogelijk te denken en te leven.

                                                          Location


La Villa- Venema est à louer Tout au long de l'année,

Jusqu'à 4 personnes. Aussi de trouver et reserver à


www.abritel.fr


info@villa-venema.com


Arrivée après 16 h00, départ avant 10 h00


Tarifs par nuit, séjour minimum 5 nuits basse saison, 5 nuits haute saison:


Prix par nuit                     basse saison euro 49,                    haute saison euro 62,--.

                                                                 

  1. *Les prix ne comprennent pas la caution, la taxe de séjour et de l'énergie.

  


Conditions de paiement directement avec proprietaire:

Après signé et retourné le contrat logement signé, vous devez payer un 1er versement de 100 €, -. Le montant restant du loyer doit être payé 30 jours avant la date d'arrivée au plus tard. En cas d'annulation jusqu'à 4 semaines avant la période de location, 50% de votre dépôt sera retourné. En cas d'annulation DANS LES 4 semaines avant le début de la période de location, votre dépôt (€ 100, -) ne sera pas retourné. L'annulation n'est pas possible dans les 14 jours avant la date de début de location fixe. Si vous partez plus tôt que la date réservée, nous ne vous rembourserons pas non plus.


Nous vous recommandons de prendre une assurance d’annulation.Les périodes de vacances suivantes couverts par saison 2020/21


Printemps 2020 :                                                                                 sam 15 Février au Dimanche 1 Mars 2020


Vacances de Mai en 2020 :                                                                        sam 25 Avril au Dimanche 3 Mai 2020


saison estivale 2020 :                                                                            sam 28 juin  au Dimanche 30 aout 2020


Automne 2020 :                                                                          sam 10 Octobre au Dimanche 25 Octobre 2020


Noël 2020/21 :                                                                          sam 19 Décembre au Dimanche 3 Janvier  2021   

Caution :                    EUR 150,- Elle est à déposé à l’arrivée et ne sera restituée qu’après l'inspection finale du bon état et de la proprété  par l'administrateur.


Les coûts d'énergie :                                 EUR 6, - par nuit


Taxe de sejour :                                       EUR 1,10 par nuit et par personne ( 12 ans et plus )


Les animaux sont acceptés (2 maximum), si ils sont correctement dressés.


Dans la maison est NON-FUMEUR.


Les torchons de cuisine et le linge de literie doivent être apportés par vos soins, couettes et oreillers sont fournis.

Vous devrez vous-mêmes faire le nettoyage final et laisser la maison propre comme votre propre  maison.

Nettoyage finalement par nous: 60 euro pour 2 heures travail, si plus 25 euro par heure.Important ........

La maison est équipée d’une fosse septique et donc il n'est pas permis à utiliser du chlore ou de la javel pour le nettoyage. Il y a un grand stock de produits de nettoyage disponibles et vous n’aurezpas à l'acheter vous-même.

Le Morvan est une nature respectée et nous essayons donc aussi de penser et de vivre aussi «vert» que possible.


                                                                  Rental information


Villa Venema 2 can be rented throughout the whole year and can accomodate  up to 4 people and is also to find  and book through:


info@villa-venema.com


www.homeaway.co.uk


Arrival after 16.00 hrs and departure before 10.00 hrs.


prices are per night, minimum stay is 5 nights low season, 5 nights high season.


Price per night                    low season euro 49,                   High season euro 62,--.the prices include VAT

  1. the prices do not include: deposit, tourist tax and energy costs..


Terms of payment if booked direct with owner:

After signing and returning the signed contract, you are required to pay a 1st payment of € 100, -. The remaining amount of the rent must be paid 30 days before the arrival date at the latest. If You cancel up to 4 weeks before the rental period, 50% of your deposit will be returned. In case of cancellation WITHIN 4 weeks before the start of the rental period your deposit (€ 100, -) will NOT be returned. Cancellation is not possible WITHIN 14 days before the fixed starting rental date. If you leave earlier than the booked date, we will also not issue a refund.


We encourage you to get yourself a travel- and cancellation insurance!!


The following holiday periods  covered by season 2020/21:February half term 2020:                                                                      sat February 15th - Sunday March 1 2020


May holiday 2020:                                                                                       sat  April 25th – Sunday May 3 2020


Summer period 2020:                                                                            sat Juin 28th – Sunday AUGUST 30 2020


Autumn holiday 2020:                                                                      sat October 10 th – Sunday October 27 2020


Christmas holiday 2020/21 :                                                            sat December 19 th - Sunday January 3 2021The deposit:                        euro 150,-: this must be paid in advance and will be refunded after the final inspection by the housekeeper, if the house is left in good condition. The housekeeper will always do a inspection.


Pets are allowed (maximum two), if properly trained and please vacuuming well and take measures against fleas etc.


Energycost:                         euro 6,- per night 

Tourist tax:                         euro 1,10 per person, per night above 12 years. (according to the Morvan taxrules)Smoking is not allowed in the house.


Kitchen, bathroom towels, sheets and pillow cases are not supplied!!. However duvets and pillows are provided.

(We can provide linnen on extra demand: single bed 10 euros, double bed 15 euros.)

It is normal for people to keep the property clean as they would in their own home…

Should they require the services of a management care service, a charge of 60 euro’s (regarding normally 2 hours of work) would be deducted from your deposit, if however more hours are needed 25 euro’s per hour would be charged extra.

You should always make sure that the waste and garbage are removed from the property before your departure. After using the BBQ it must be thoroughly cleaned and delivered free of grease.


IMPORTANT

The property has a septic tank en therefore it is not permitted to use products that contains chloride or other chemical products. There is an ample supply of eco cleaning products, so you don’t have to buy it yourself). The Morvan is a well respected nature environment and therefore we try to think and live as “green” as possible.